‘Vertrouw uw werken aan de Heere toe, en uw plannen zullen bevestigd worden’

 

Spreuken 16:3, Herziene Statenvertaling

Overzicht

 

   Op deze pagina vindt u de visie van Olive Tree Studies en de doelstellingen van onze organisatie. Onze overtuigingen zijn gegrond in de theologie die we uitdragen: de Messiaanse theologie. Het doel is om lesmateriaal te produceren die het algemene doel ondersteunen.

     Olive Tree Studies draagt een Messiaanse theologie uit die gegrond is in de volgende leerstellingen:

 1. Dat de God van Israël de Enige God is (Deut. 4:35; Jes. 45:5; 1 Kor. 8:6)

 2. Dat God wenst dat de mens Godvrezend wandelt voor Zijn Aangezicht (Ez. 18:23; 2 Kron. 7:14; Spreuk. 8:13)

 3. De Heilige Geest de Entiteit is van het Leven en de activiteit van God in de mensheid belichaamt (Ez. 36: 25-27; 37:12-14; Joh. 3:5-8; 1 Kor. 12)

 4. Jesjoea de Eniggeboren Zoon is van God en de langverwachte de Joodse Messias (Psalm 98:27; Spreuk. 8:22-23; Mat. 16:16; Kol. 1:15)

 5. Jesjoea zuivere Tora onderwees (Deut. 18:15-20; Mat. 5:17-19; 19:16-21;  Mark. 12:28-34; Joh. 15:10)

 6. Dat Jesjoea voor de zonden van de mens stierf en opstond uit de dood (Rom. 4:24-25; 1 Pet. 3:18)

 7. Dat we alleen door het geloof gerechtvaardigd worden voor God (Rom. 2:21-27)

 8. Dat geloof gepaard gaat met werken anders is het dood (Jak. 2:17-19)

 9. Dat geloof betekent dat we de Tora vervullen via een wandel in de Geest (Ez. 36:25-27; Rom. 3:31; 8:4; Gal. 5:22-23; 1 Joh. 2:3-6)

 10. Dat het Messiaanse rijk een hersteld koninkrijk van Israël zal zijn (Jes. 2:2-5; Hand. 15:16)

 11. Dat de heidenen zich bij Israël voegen in huidige tijden maar ook in de toekomst (Zach. 2:11; Hand. 15:16)

 12. Dat de opstanding uit de doden zal komen en een uiting is van Gods Almacht (Ez. 37:12-14)

 13. De Tora Gods richtlijn is en de definitie van zonde en niet-zonde (Rom. 3:20; 1 Kor. 15:56; 1 Joh. 3:4)

 14. De Tora in het nieuwe verbond opnieuw een cruciale plek inneemt (Deut. 30:6-14; Jer. 31:31-34)

 15. De Tora zoals die aan Mozes is overgeleverd op deze aarde niet verandert (Mat. 5:17-19)

 16. Dat het Joodse volk de volle verantwoordelijkheden van de Tora op zich dient te nemen om hun verbondstrouw mee vorm te geven (1 Kor. 7:17-20). Dit betekent dat zij: hun zonen besnijden, de Sjabbat en feestdagen eren, gebedsriemen leggen, schouwdraden dragen, 'mezoezot' bevestigen aan hun deurposten, de spijswetten houden, de ethisch morele ge- en verboden houden, de Tora onderwijzen en bestuderen (Deut. 16: 18-20; 17:8-12) en dat de Levieten en Aäronieten de tempeldienst behoren te vervullen wanneer er een Heiligdom in Jeruzalem staat (Heb. 9:9-10).

 17. Dat heidenen niet alle verantwoordelijkheden van de Tora op zich hoeven te nemen zoals Joden dat doen maar wel dat zij de ge- en verboden in acht nemen die gelden voor de 'vreemdelingen die onder Israel wonen' (Hand. 15:20, 29; Lev. 17-18). De apostolische vergadering heeft deze richting aangemoedigd. De moreel ethische ge- en verboden uit de Tora gelden ook voor heidenen (Gal. 5:19-23).

 18. Dat heidenen en Joden elkaar respecteren in hun identiteit met bijgaande eigen verantwoordelijkheden. Geestelijk zijn zij één (Ef. 2:18-22; Gal. 3:28) maar in aardse identiteit verschillend (1 Kor. 7:17-20)

 19. Heidenen in vrijheid mogen deelnemen met de activiteiten die Joden ondernemen om de geboden van God te vervullen. Denk aan het houden van de Sjabbat en het vieren van de feestdagen.

Visie
 
ALGEMEEN: OVER ONS
Doelen

     Olive Tree Studies heeft als missie om de volgers van Jesjoea  geestelijk toe te rusten via het verspreiden van kennis over de Bijbel en het in contact brengen van gelovigen met het Messiaanse gedachtegoed; kortom we richten ons op theologische educatie. We hopen dat de effecten van ons onderwijs ook zullen doorwaaieren naar de praktijk van de kerk en 'het denken' van gelovigen. Ook hopen we een dieper bewustzijn te creëren van de plek van het Joodse volk in de heilsgeschiedenis. Onze directe doelen op een rij zijn:

 1. Het publiceren van educatief materiaal: Boeken, tijdschriften, artikelen, lespresentaties en documentaires

 2. Gelovigen in contact te brengen met de Messiaanse theologie en het jodendom

 3. Gelovigen toe te rusten met vaardigheden om de Bijbel te bestuderen

 4. Gelovigen handvatten te bieden om praktisch gezien verdieping in het geloofsleven te verwezenlijken

      Hopelijk zal het gepubliceerde materiaal ook (indirecte) effecten hebben op:

 1. De manier waarop gelovigen tegen Joden en hun wandel in de Tora aankijken

 2. De manier waarop gelovigen tegen de Tora aankijken

 3. De manier waarop we Joden benaderen (voelsprieten ontwikkelen voor do's en don't in ons contact met Joden)

 4. Toenadering bewerkstelligen tussen de kerk en het Joodse volk

 5. Het individuele en gemeenschappelijke geloofsleven verrijken met kennis maar ook praktische tools

 6. Bijdragen aan de identiteitsvorming van de kerk die hopelijk meer 'Israël georiënteerd' mag worden

 7. Positieve kennisuitwisselingen tussen het jodendom en christendom op het gebied van theologie, filosofie, ethiek en Tora-onderwijs

 
ONDERSTEUN ONS:
BID VOOR ONS en WORD DONATEUR